PRIHLÁSIŤ
  1. Nároky z chýb tovaru (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť v súlade so zákon č. 40/1964 Zb., v platnom znení.
  1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

2.1. Ihneď pri preberaní tovaru od dopravcu, ak zistí zrejmé rozdiely či chyby napr. v druhu a počtu tovaru uvedenom na dodacom liste alebo ak zistí vonkajšie poškodenie alebo označenie tovaru. Zistené rozdiely a chyby uvedie kupujúci na dodací list, doplní dátum, meno a podpis reklamujúcej osoby. Dopravca potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru na dodací list svojim podpisom a uvedie registračnú značku vozidla.

2.2. Ako neskoršiu reklamáciu z dôvodu zjavnej vady a poškodenia tovaru, rozdielu v počte a druhu tovaru, nesúhlasu s cenou či exspiráciou, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamáciu je nutné uplatniť písomne, faxom alebo elektronickou poštou s uvedením: dôvodu reklamácie, čísla dodacieho listu, názve tovaru, MJ, množstvo, šarže alebo na formulárii Reklamačného protokolu s vyplnením všetkých požadovaných údajov.

2.3. Z dôvodu nevyhovujúcej kvality tovaru. Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď po zistení chyby, preukázateľným spôsobom, najneskôr však do dátumu exspirácie tovaru, a to písomne, faxom alebo elektronickou poštou ako uvedené v bode 2.2.

  1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zabezpečiť, aby bol reklamovaný tovar riadne zabalený a nedošlo k jeho znečisteniu či porušeniu originálneho obalu s ohľadom na povahu a druh reklamácie. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť prijatie reklamovaného tovaru.
  1. Vrátenie reklamovaného tovaru si zabezpečuje kupujúci sám na vlastné náklady alebo môže využiť zmluvného dopravcu predávajúceho. V takom prípade náklady na prepravu kupujúci nehradí.
  1. V prípade vrátenia tovaru prostredníctvom dopravcu je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky, faxom alebo elektronicky. Reklamovaný tovar odovzdá kupujúci dopravcovi spolu s vyplneným Reklamačným protokolom. Dopravca potvrdí prevzatie tovaru kupujúcemu na kópiu Reklamačného protokolu, kam uvedie meno a poznávaciu značku vozidla.
  1. Výmena alebo náhrada tovaru, reklamovaného z dôvodov uvedených v bodoch 2.1. a 2.2., bude vykonaná ihneď po jeho vrátení a doručenie prepravcom na adresu lekárne Pilula, Tomášikova 10/H, 821 03 Bratislava - Ružinov.
  1. V iných, než uvedených prípadoch je reklamácia tovaru vybavená bez zbytočného odkladu.

 

Reklamačný poriadok k stiahnutiu tu.

Reklamačný protokol k stiahnutiu tu.