PRIHLÁSIŤ
 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti magistraliterpharma Vičanová s.r.o, so sídlom Pod Skalkou 2158/49, Nový Jičín, 741 01, IČO: 06448666, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 71965 (ďalej len "Správca" ), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje: 

  - meno a priezvisko kontaktnej osoby

  - názov spoločnosti

  - IČO, DIČ

  - e-mail

  - telefónne číslo>

  - bankový účet

  - adresa, fakturačné a dodacie údaje

 2. Meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail, bankový účet a fakturačnú a dodaciu adresu je nutné spracovať za účelom spracovania objednávky. Tieto údaje budú správcom spracované po dobu 5 rokov po ukončení posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu medzi Správcom a zákazníkom, v prípade neaktívneho, iba registrovaného zákazníka, 5 rokov od registrácie.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti magistraliterpharma Vičanová s.r.o. (Aktuálne kontakty prosím nájdete na týchto webových stránkach) alebo po prihlásení na webových stránkach www.magistraliterpharma.cz. V tomto prípade budú Vaše osobné údaje vymazané do 30 dní od doručenia žiadosti do našej firmy.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby tvoriace so správcom koncern, osoby zaisťujúce v súlade s pokynmi správcu technické, obchodné, distribučné či organizačné činnosti pre správcov (vrátane technických auditov), ​​poskytovatelia softvéru (COOLINTSOFT s.r.o.) , osoby zaisťujúce pre správcov v súlade s pokynmi správcu daňové a účtovné služby (spracovatelia osobných údajov), osoby zaisťujúce pre správcov v súlade s pokynmi správcu audítorské služby.
  1. Príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
  3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  - vziať súhlas kedykoľvek späť,

  - požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

  - požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

  - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

  - požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

  - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na správcu zaslaním správy elektronickou poštou na email: mvicanova@magistraliterpharma.sk, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Žiadosť o výmaz z databázy